Všeobecné podmienky

Segafredo Zanetti

Úvodné ustanovenia 

1. Prevádzkovateľom Školy kávy Segafredo je spoločnosť Segafredo Zanetti SR spol. s r.o., so sídlom Jungmannova 30, 110 00 Praha 1, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe.

2. Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len "VZP") sú platné pre všetky kurzy, akcie a jednotlivé služby poskytované v Škole kávy Segafredo.

3. Tieto VZP sú platné a účinné od 1.1.2013.


Článok I.

Účastníci zmluvného vzťahu 

1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

a)  prevádzkovateľ,

b)  zákazník, ktorým môže byť fyzická, ako aj právnická osoba (ďalej len "zákazník").

 

Článok II.

Predmet zmluvného vzťahu 

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť kurz, akciu či danú službu v súlade s potvrdenou objednávkou zákazníka a umožniť zákazníkovi účasť na takomto kurze, akcii, resp. prijatie danej služby.

2. Zákazník sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi cenu za účasť na kurze, akcii, resp. za prijatie danej služby.


Článok III.

Vznik zmluvného vzťahu 

1. Zmluvný vzťah vzniká potvrdením objednávky zákazníka zo strany prevádzkovateľa.

2. Objednávka musí obsahovať identifikačné údaje prevádzkovateľa a zákazníka (meno, priezvisko, bydlisko, resp. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo v prípade právnických osôb, kontaktný telefón, kontaktnú e-mailovú adresu), označenie kurzu, akcie či danej služby v súlade s ponukou prevádzkovateľa, termín konania kurzu, akcie či termín poskytnutia danej služby.

3. Objednávku je možné uskutočniť písomne ​​alebo elektronicky na e-mail knapova@segafredo.cz.

4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijatú objednávku potvrdiť či odmietnuť v lehote 5 pracovných dní od jej obdržania.

5. Odmietnutie objednávky zákazníka uskutoční prevádzkovateľ rovnakým spôsobom, akým bola urobená objednávka zákazníka. V prípade písomnej objednávky sa lehota na potvrdenie alebo odmietnutie objednávky prevádzkovateľom považuje za zachovanú, ak je potvrdenie či odmietnutie objednávky zo strany prevádzkovateľa v stanovej lehote dané na poštovú prepravu.

6. Ak prevádzkovateľ neodmietne objednávku zákazníka v stanovenej lehote, platí, že objednávka je prevádzkovateľom potvrdená.


Článok IV.

Kurzy, akcie, dané služby 

1. Prevádzkovateľ zabezpečuje, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak, výhradne kurzy, akcie či služby uvedené v ponuke Školy kávy Segafredo.

2. Kurzy, akcie sa konajú, resp. dané služby sú poskytované, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak, v Škole kávy Segafredo spol. Segafredo Zanetti CR, Beranových 65, Praha Letňany.

3. Ak nie je v ponuke prevádzkovateľa stanovené inak, kurzy sa konajú od 10:00 do 17:00 hodiny. Po celú dobu trvania kurzu je prítomný lektor Školy kávy Segafredo v súlade s ponukou prevádzkovateľa.

4. Minimálny počet účastníkov jedného kurzu sú 4 osoby. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť kurz, ktorý bude mať obsadenosť menej ako 4 osoby.

5. Účastníci kurzu, akcie, resp. osoby poverené prijatím danej služby sú povinní dostaviť sa na miesto konania kurzu, akcie, resp. poskytnutia danej služby najneskôr 5 minút pred zahájením kurzu, akcie, resp. poskytnutím danej služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť vstup účastníkovi kurzu, akcie, resp. osobe poverenej prijatím danej služby, v prípade neskorého príchodu. V takomto prípade nemá zákazník nárok na vrátenie alebo zľavu z ceny za účasť na kurze, akcii, resp. za poskytnutie danej služby.


Článok V.

Cenové a platobné podmienky

1. Zákazník sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi cenu za účasť na kurze, akcii, resp. za poskytnutie danej služby, vo výške stanovenej objednávkou zákazníka v súlade s ponukou prevádzkovateľa.

2. Cena za účasť na kurze, akcii, resp. za poskytnutie danej služby je splatná v lehote splatnosti určenej na faktúre, na základe ktorej zákazník uhradí prevádzkovateľovi cenu za účasť na kurze, najneskôr však v lehote 7 dní pred konaním kurzu, akcie či pred poskytnutím danej služby, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Splatnosťou sa rozumie pripísanie peňazí na účet prevádzkovateľa.

3. Zákazník sa zaväzuje uhradiť cenu za účasť na kurze, akcii, resp. za poskytnutie danej služby bezhotovostným prevodom na účet prevádzkovateľa uvedenom na zaslanej faktúre a to v súlade s pokynmi prevádzkovateľa, alebo v hotovosti v prevádzkárni Škola kávy Segafredo spol. SEGAFREDO ZANETTI SR spol. s r.o. V prípade bezhotovostného prevodu sa cena za účasť na kurze, akcii, resp. za poskytnutie danej služby považuje za uhradenú pripísaním v prospech účtu prevádzkovateľa.

4. Ak nie je cena za účasť na kurze, akcii, resp. za poskytnutie danej služby uhradená prevádzkovateľovi riadne a včas, je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť vstup účastníkovi kurzu, akcie, resp. osobe poverenej prijatím danej služby, na miesto konania kurzu, akcie, resp. miesto poskytovania danej služby. V takomto prípade nemá zákazník nárok na vrátenie alebo zľavu z ceny za účasť na kurze, akcii, resp. poskytnutie danej služby.


Článok VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Účastníci kurzu, akcie, resp. osoby poverené prijatím danej služby majú právo na vstup do prevádzkárne Škola kávy Segafredo určenej na konanie kurzu, akcie, resp. poskytnutie danej služby.

2. V priebehu konania kurzu, akcie, resp. poskytovania danej služby nie sú účastníci kurzu akcie, resp. osoby poverené prijatím danej služby oprávnení vzďaľovať sa z priestorov určených na konanie kurzu, akcie, resp. poskytnutie danej služby bez vedomia lektora Škola kávy Segafredo.

3. Účastníci kurzu, akcie, resp. osoby poverené prijatím danej služby sú povinní po celú dobu konania kurzu, akcie, resp. poskytovania danej služby dodržiavať pokyny lektora Školy kávy Segafredo.

4. Účastníci kurzu, akcie, resp. poskytovania danej služby sú povinní dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce a ochrany zdravia v súlade s platnými právnymi predpismi. Pri manipulácii s prístrojmi sú účastníci kurzu, akcie, resp. poskytovania danej služby povinní dbať zvlášť na bezpečnosť a ochranu zdravia ostatných účastníkov kurzu, akcie, resp. poskytovania danej služby.

5. Lektor Školy kávy Segafredo je oprávnený vylúčiť z účasti na konaní kurzu, akcie, resp. poskytnutí danej služby účastníkov kurzu, akcie, resp. poskytnutia danej služby, ktorí opakovane či hrubo porušujú pravidlá bezpečnosti práce a ochrany zdravia, pokyny lektora Školy kávy Segafredo, dobré mravy alebo obmedzujú ostatných účastníkov kurzu, akcie, resp. poskytnutia danej služby v ich účasti na kurze, akcii, resp. prijatí danej služby. V takomto prípade nemá zákazník nárok na vrátenie alebo zľavu z ceny za účasť na kurze, akcii, resp. poskytnutí danej služby.

6. Účastníci kurzu, akcie, resp. osoby poverené prijatím danej služby sú povinní na začiatku kurzu, akcie, resp. pred začatím poskytovania služieb informovať lektora Školy kávy o ochorení, ktorým trpí, ak to je potrebné zohľadniť v priebehu kurzu, akcie, resp. pri poskytovaní danej služby.

7. Zákazník sa zaväzuje zabezpečiť rešpektovanie práv a povinností vyplývajúcich z týchto VZP tiež účastníkmi kurzu, akcie, resp. osobami poverenými prijatím danej služby, ktoré sa zúčastnia kurzu, akcie či prijmú danú službu na základe ním uzatvorenej objednávky v súlade s týmito VZP.

8. Ak sa v týchto VZP hovorí o účastníkoch kurzu, akcie, resp. osobách poverených prijatím danej služby, rozumie sa tým aj zákazník.


Článok VII.

Zrušenie a zmena kurzu, akcie či danej služby 

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť konanie kurzu, akcie či poskytnutie danej služby, a to v týchto prípadoch:

a) najneskôr 3 dni pred konaním kurzu, akcie, resp. pred poskytnutím danej služby nie je obsadený kurz, akcia, resp. jednotlivá služba minimálnym počtom účastníkov, tj. minimálne 6 osobami;

b)  lektor Školy kávy Segafredo nebude schopný z dôvodu pracovnej neschopnosti alebo inej závažnej prekážky v práci zaistiť vedenie kurzu;

c)  v uskutočnení kurzu, akcie, resp. poskytnutí danej služby bude brániť iná závažná, ťažko prekonateľná prekážka (napr. havária v Škole kávy spol. Segafredo Zanetti SR).

2. V prípade, že prevádzkovateľ zruší konanie kurzu, akcie či poskytnutie danej služby, zaväzuje sa túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť zákazníkovi, a to spôsobom, ktorým bola potvrdená objednávka a súčasne telefonicky či elektronickou poštou tak, aby bol zákazník čo najskôr informovaný.

3. V prípade zrušenia konania kurzu, akcie či poskytnutia jednotlivé služby, je prevádzkovateľ povinný ponúknuť zákazníkovi účasť na kurze, akcii, resp. poskytnutí danej služby v náhradnom termíne. V prípade, že zákazník účasť na konaní kurzu, akcie, resp. poskytnutí danej služby v náhradnom termíne nepotvrdí v lehote 2 pracovných dní od doručenia ponuky prevádzkovateľa, a to spôsobom pre doručenie objednávky, platí, že účasť na konaní kurzu, akcie, resp. poskytnutí danej služby v náhradnom termíne odmieta. V prípade, že zákazník účasť na konaní kurzu, akcie, resp. poskytnutí danej služby v náhradnom termíne odmietol, či v prípade, že konanie kurzu, akcie, resp. poskytnutie danej služby v náhradnom termíne nie je možné, zaväzuje sa prevádzkovateľ v lehote 10 pracovných dní od zrušenia kurzu, akcie, resp. poskytnutia danej služby vrátiť zákazníkovi uhradenú cenu kurzu, akcie, resp. danej služby.

4. V prípade, že zákazník či ďalší účastníci kurzu, akcie, resp. osoby poverené prijatím jednotlivé služby z akýchkoľvek dôvodov nemôžu absolvovať kurz, akcii, resp. prijať danej službu, zaväzuje sa toto zákazník okamžite oznámiť prevádzkovateľovi.

Storno poplatky:

a) Zákazník sa ospravedlní do 7 pracovných dní pred konaním kurzu - 0%. 

b) Zákazník sa ospravedlní 5 až 2 pracovné dni pred konaním kurzu - 50%.

c) Zákazník sa ospravedlní 1 pracovný deň pred konaním kurzu - 100%. 

5. V prípade, že to prevádzková situácia prevádzkovateľovi umožňuje, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na zmene kurzu, akcie či prijatia danej služby tak, aby sa ich zákazník či ďalší účastníci kurzu, akcie, resp. osoby poverené prijatím danej služby mohli zúčastniť, maximálne však raz.

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny lektora a zmeny menej ako 50% obsahu kurzu, akcie či poskytnutia danej služby, a to bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka či ďalšieho účastníka kurzu, akcie, resp. osoby poverené prijatím danej služby. K takémuto rozhodnutiu musí viesť závažné, ťažko prekonateľné dôvody (napr. lektor Školy kávy Segafredo nebude schopný z dôvodu pracovnej neschopnosti alebo inej závažnej prekážky v práci zaistiť vedenie kurzu).


Článok VIII.

Zodpovednosť za škodu

1. Účastníci kurzu, akcie, resp. osoby poverené poskytovaním danej služby sú povinné pred začatím kurzu, akcie, či poskytnutím danej služby požiadať lektora Školy kávy Segafredo o uložení vnesených vecí do prevádzkarne Škola kávy Segafredo, ktorých hodnota presahuje sumu 100 €, na zvláštne miesto určené na ukladanie takto cenných vecí. V prípade nesplnenia tejto povinnosti nezodpovedá prevádzkovateľ za škodu spôsobenú na vnesených veciach. Ustanovenie § 433 Občianskeho zákonníka tým nie je dotknuté.

2. Zákazník zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi účastníkmi kurzu, akcie, resp. osobami poverenými prijatím danej služby.


Článok IX.

Reklamácie

1. Pre prípad, že kurz, akcia, resp. poskytnutie danej služby neprebiehajú podľa zmluvných podmienok, je zákazník oprávnený vady kurzu, akcie, resp. poskytnutie danej služby reklamovať.

2. Reklamácia sa uplatňuje písomne u prevádzkovateľa, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa konania kurzu, akcie, resp. poskytnutia danej služby, inak zodpovednosť prevádzkovateľa za vady zaniká. V písomnej reklamácii je nutné uviesť jej dôvod a opísať charakter chýb.

3. Reklamácia zákazníka musí byť prevádzkovateľom vybavená v lehote 30 dní od jej uplatnenia.

4. Ak prevádzkovateľ reklamáciu zákazníka uzná za odôvodnenú, zabezpečí na vlastné náklady nápravu. Nápravu je prevádzkovateľ oprávnený zabezpečiť poskytnutím zľavy či vrátením ceny za účasť na kurze, akcii, resp. poskytnutí danej služby, bezplatným umožnením účasti na inom kurze, akcii, resp. poskytnutí danej služby. Voľba nároku pri reklamácii vád patrí prevádzkovateľovi.


Článok X.

Ochrana osobných údajov

1. Uskutočnením objednávky v súlade s týmito VZP zákazník vyslovuje súhlas s tým, aby v súlade s ustanovením § 5 ods. 2 a nasl. zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení, prevádzkovateľ spracovával a zhromažďoval osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefón a jeho e-mailovú adresu, príp. ním uvedenú inú kontaktnú adresu.

2. Poskytnuté osobné údaje zákazníka je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať a zhromažďovať za účelom ponuky obchodu a služieb poskytovaných alebo sprostredkovávaných prevádzkovateľom. Podrobnosti o e-mailovej adrese je prevádzkovateľ ďalej oprávnený spracovávať a zhromažďovať aj pre potreby šírenia obchodných oznámení podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení.

3. Zákazník je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov podľa tohto článku VZP písomnou formou odvolať.

4. V prípade, že zákazník poskytuje prevádzkovateľovi v súlade s týmito VZP osobné údaje účastníkov kurzu, akcie, resp. osôb poverených prijatím danej služby, výslovne prehlasuje, že má predchádzajúci súhlas týchto osôb s poskytnutím ich osobných údajov.

5. Zákazník výslovne prehlasuje, že súhlasí s obstaraním obrazových a obrazovo-zvukových záznamov z konania kurzov, akcií, resp. poskytovania daných služieb, či v ich súvislosti bez nároku na náhradu. Tieto záznamy, prípadne meno zákazníka, je prevádzkovateľ oprávnený ďalej použiť k svojej prezentácii najmä na webových stránkach či iných obchodných materiáloch.


Článok XI.

Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené potvrdenou objednávkou či týmito VZP sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.


V Prahe, dňa 1.1.2013
Ing. Jaromír Bosák

Tento web používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookies. Potvrdením súhlasíte s použitím. v poriadku ďalšie informácie