Všeobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky podľa ust. § 1751 zák. č. 89/2012, občiansky zákonník, platné od 1.1.2015

 

1. Úvodné ustanovenia, rozhodné právo a právny režim

SEGAFREDO ZANETTI CR spol. s r.o. so sídlom Jungmannova 30, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 61505056, DIČ CZ61505056, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 26698, vydáva týmto podľa ustanovenia § 1751 zákona č. 89/2012, občiansky zákonník, tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP). VOP upravujú všetky vzťahy pri dodávkach Tovaru Dodávateľom Odberateľovi a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Podpisom Zmluvy sa bude riadiť vzájomný záväzkový vzťah týmito VOP, ktoré sa použijú vždy, ak Zmluva alebo iná písomná dohoda medzi Stranami neobsahuje úpravu inú. Odlišné písomné dohody Zmluvných strán majú prednosť pred ustanovením VOP. Zmluvné vzťahy medzi Stranami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.                                                                                                                     

2. Objednávky a dodanie tovaru

Objednávky Tovaru sú záväzné pre Dodávateľa a Odberateľa ak sú realizované u obchodných zástupcov Dodávateľa, telefonicky, faxom, prípadne elektronicky e-mailom. Kúpne zmluvy uzavreté na základe elektronických objednávok nie sú považované za obchod na diaľku (internetový) a platia pre ne ustanovenia týchto VOP. Dodávateľ dodá Tovar podľa objednávky v požadovanom termíne, najneskôr do 5 nasledujúcich pracovných dní odo dňa objednávky. Dodávateľ môže objednaný tovar zaslať aj zásielkovou službou. Ak do 5 pracovných dní nedôjde k dodaniu a prevzatiu Tovaru, platí, že Odberateľ a Dodávateľ neuzavreli kúpnu zmluvu. V prípade že hodnota objednaného tovaru je menšia ako 1000 Kč bez DPH (minimálna objednávka) má Dodávateľ právo objednávku odmietnuť alebo vyúčtovať za dopravu tovaru na miesto určenia paušál vo výške 250 Kč + DPH v zákonnej výške, v prípade Zásielkovej služby paušál za balné a dopravné v celkovej výške 150 Kč + DPH. Dodací doklad (predajka alebo dodací list) obsahuje špecifikáciu druhu Tovaru, dodaného a prevzatého množstva, kúpnych cien za množstevnú jednotku a cenu celkom za položku Tovar a za celú dodávku. Pri prevzatí Tovaru poverenou osobou Odberateľa mimo prevádzkáreň Odberateľa platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy došlo odovzdaním Tovaru zmluvnému dopravcovi Odberateľa, prípadne osobe, ktorá potvrdí prevzatie Tovaru svojim podpisom spolu s pečiatkou Odberateľa.

3. Fakturácia 

Dátum splatnosti faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry, ak nie je dohodnuté inak. Faktúra musí byť Odberateľovi odovzdaná alebo doručená na adresu Odberateľa. Ak sa faktúra zasiela Odberateľovi poštou ako obyčajná neodporučená zásielka, považuje sa za deň doručenia 8. pracovný deň odo dňa vystavenia faktúry. Odberateľ je povinný uhradiť celkovú sumu faktúry v lehote splatnosti faktúry tak, aby najneskôr v deň splatnosti faktúry boli finančné prostriedky pripísané na účte Dodávateľa. Odberateľ je povinný každú platbu identifikovať variabilným symbolom, uvedeným na faktúre. Ak Odberateľ neuhradí ktorúkoľvek faktúru Dodávateľa v lehote jej splatnosti, nie je Dodávateľ v omeškaní s ktoroukoľvek dodávkou Tovaru Odberateľovi.

4. Sankcie

Pre prípad omeškania Odberateľa s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti sa stanoví dohodou strán povinnosť Odberateľa uhradiť Dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej čiastky, počnúc dňom nasledujúcim po dátume splatnosti. Základom pre výpočet úrokov z omeškania je Kúpna cena vrátane DPH. Omeškanie Odberateľa s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti alebo zálohy na Kúpnu cenu dlhší ako 7 kalendárnych dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Dodávateľ je oprávnený, nie však povinný, zaúčtovať platby Odberateľa najskôr na príslušenstvo pohľadávky, prípadné nároky Dodávateľa z náhrad škôd, a potom na jednotlivé pohľadávky.

5. Reklamačné podmienky

Dodávateľ zodpovedá za vady podľa ust. § 2099 - 2112 zák. č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníku. Dodávateľ dodáva Tovar so zostávajúcou dobou upotrebiteľnosti alebo použiteľnosti alebo odporúčanej spotreby (záručná doba) vo výške minimálne 1/3 tejto doby určenej výrobcom Tovaru. Pri nižšej zostávajúce záručnej dobe v čase dodania Tovar je Dodávateľ povinný poskytnúť Odberateľovi na požiadanie primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo prevziať nepredaný Tovar späť. Tento nárok musí Odberateľ u Dodávateľa uplatniť písomne ​​najneskôr nasledujúci pracovný deň po prevzatí Tovaru. Reklamáciu na dodané množstvo je nutné uplatniť u Dodávateľa najneskôr pri odovzdaní Tovaru. Reklamácie kvalitatívnych chýb Tovaru musí Odberateľ písomne ​​uplatniť bezodkladne po zistení závad. Súčasne musí byť predložený doklad o nákupe tovaru, ktorého sa reklamácia týka. Pre uznanie týchto reklamácií je rozhodujúce stanovisko výrobcu Tovaru. U Tovaru vyžadujúceho zvláštny technologický postup pre jeho skladovanie a predaj (napr. dodržanie minimálnych teplôt) je Dodávateľ oprávnený kontrolovať u Odberateľa dodržanie týchto postupov. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté nesprávnym skladovaním. Uznané reklamácie sú zo strany Dodávateľa riešené prednostne výmennou za Tovar bez vád, prípadne dobropisom a vrátením peňazí.

6. Doručovanie

Odberateľ zasiela písomnosti Dodávateľovi na adresu: Segafredo Zanetti CR spol.s.r.o. Jungmannova 30, 110 00 Praha 1, a Dodávateľ zasiela písomnosti Odberateľovi na adresu uvedenú v zmluve, na objednávke Odberateľa alebo na inú adresu, ktorú mu Odberateľ oznámil. Za deň doručenia pri doručovaní písomností Odberateľovi sa považuje:

a) tretí deň po odoslaní zásielky, ak nie je preukázané inak;
b) deň odmietnutia prevzatia zásielky Odberateľom;
c) posledný deň úložnej lehoty, ak si nevyzdvihne Odberateľ zásielku aj napriek oznámeniu poštového úradu, aj keď sa Odberateľ o uložení nedozvedel;
d) deň, keď Dodávateľ bol upovedomený o tom, že sa zásielku Odberateľovi nepodarilo doručiť z dôvodu, že sa na svojej adrese určenej na doručovanie písomností nezdržiava.

7. Riešenie sporov

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou budú prerokované a rozhodované s vylúčením právomoci všeobecných súdov s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 216/1994 Zb. pred jediným rozhodcom, ktorý bude vymenovaný osobou, ktorá je zapísaná ako konateľ Slovenskej asociácie pre arbitráž, s.r.o., IČO: 27688798 (ďalej len "spoločnosť") ku dňu uzavretia tejto doložky, a to zo zoznamu rozhodcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že návrh na začatie rozhodcovského konania (žaloba) sa podáva na adresu sídla spoločnosti. Rozhodcovský poplatok činí tri percentá z ceny predmetu konania bez DPH, minimálne však päť tisíc korún českých bez DPH. Riadenie je iba písomné, rozhodnutie nemusí obsahovať odôvodnenie. Rozhodca po začatí konania uloží odporcovi uznesením podľa § 114b o.s.ř. v znení účinnom ku dňu uzatvorenia doložky, aby sa vyjadril k pripojenej žalobe, a to v lehote dohodnutej stranami doložky v dĺžke 10 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom toto uznesenie možno doručiť náhradným spôsobom podľa § 49 (4) o.s.ř. v znení účinnom ku dňu uzatvorenia doložky. Spôsob riešenia sporov konkrétne dohodnutý v zmluve sa uplatní prednostne.

8. Záverečné ustanovenia

Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť, zmeniť alebo upraviť tieto VOP. V prípade, že sa niektoré ustanovenie VOP alebo písomnej zmluvy stane neplatným či neúčinným, nebude týmto inak dotknutá platnosť, účinnosť VOP. Odberateľ svojím podpisom VOP a / alebo Zmluvy potvrdzuje, že s VOP súhlasí, že sú jasné, zrozumiteľné a určité. Odberateľ je povinný oznámiť Predávajúcemu písomne ​​zmenu svojich identifikačných údajov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou zmluvy spolu s najbližší nasledujúci Objednávkou, najneskôr však do 10 kalendárnych dní odo dňa účinnosti takejto zmeny. Jedná sa najmä o zmenu mena a priezviska, alebo obchodného mena / názvu, právnej formy, sídla / miesta podnikania alebo bydliska, IČO, DIČ, zmenu konajúcich osôb, telefónnych čísel. V prípade nesplnenia tejto povinnosti Odberateľ zodpovedá za škodu vzniknutú z tohto dôvodu Dodávateľovi.

9. Platnosť a účinnosť 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2015. Zmluvné vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti týchto VOP podmienok zostávajú v platnosti a riadi sa obchodnými podmienkami platnými v čase ich vzniku. Platné znenie VOP je k dispozícii v sídle Predávajúceho a je zverejnené na internetovej stránke: www.segafredo.cz

 

V Prahe dňa 1.1.2015                                                                                      Ing. Jaromír Bosák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      konateľ spoločnosti

 

Týmto potvrdzujem, že s Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Segafredo Zanetti CZ spol. s r.o. som sa zoznámil, v plnom rozsahu ich akceptujem, prijímam ich bez výhrad a súhlasím, aby sa nimi riadili vzájomné obchodné vzťahy a na dôkaz toho pripájam svoj podpis.

 

 

V………………………….. dňa ………………..                                   Podpis Odberateľa                                    ……………………………….        
 

Tento web používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookies. Potvrdením súhlasíte s použitím. v poriadku ďalšie informácie