Všeobecné obchodné podmienky

podľa ust. § 273 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. Úvodné ustanovenia, rozhodné právo a právny režim
SEGAFREDO ZANETTI SR spol. s r.o., so sídlom Trnavská 50, 821 02 Bratislava, IČO: 34151273, DIČ: 2020195705, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro vložka č. 35820/B, vydáva týmto podľa ustanovenia § 273 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník , tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP). VOP upravujú všetky vzťahy pri dodávkach Tovaru alebo servisného úkonu Dodávateľom Odberateľmi a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Podpisom zmluvy sa bude riadiť vzájomný záväzkový vzťah týmito VOP, ktoré sa použijú vždy, ak Zmluva alebo iné písomné dojednanie medzi Stranami neobsahuje úpravu inú. Odlišné písomné dojednania Zmluvných strán majú prednosť pred ustanovením VOP. Zmluvné vzťahy medzi Stranami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Odberateľom podľa týchto VOP sa rozumie osoba, ktorá s Dodávateľom neuzatvára Zmluvu ako spotrebiteľ.

2. Objednávky a dodanie tovaru alebo servisného úkonu
2.1 Objednávky tovaru alebo servisného úkonu sú záväzné pre Dodávateľa a Odberateľa, ak sú realizované u obchodných zástupcov Dodávateľa, telefonicky, faxom, prípadne elektronicky e-mailom. Kúpne zmluvy uzavreté na základe elektronických objednávok nie sú považované za obchod na diaľku (internetový) a platia pre ne ustanovenia týchto VOP. Dodávateľ dodá tovar podľa objednávky v požadovanom termíne, najneskôr do 5 nasledujúcich pracovných dní odo dňa objednávky. Dodávateľ môže objednaný tovar zaslať aj zásielkovou službou. Ak do 5 pracovných dní nedôjde k dodaniu a prevzatiu tovaru, má sa za to, že Odberateľ a Dodávateľ neuzavreli kúpnu zmluvu. V prípade, že hodnota objednaného tovaru je menšia ako 60 EUR bez DPH (minimálna objednávka) má Dodávateľ právo objednávku odmietnuť alebo vyúčtovať za dopravu Tovaru na miesto určenia paušál vo výške 6 EUR + DPH.
2.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia dodávaného tovaru na základe jednotlivej objednávky. V prípade, ak prepravu tovaru kupujúcemu vykonáva tretia osoba, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho potvrdením prevzatia zásielky. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny.

3. Platobné podmienky
3.1 Rozhodujúce sú platobné podmienky uvedené na faktúre za realizáciu jednotlivej dodávky alebo servisného úkonu, vystavenej spoločnosťou SEGAFREDO ZANETTI po odovzdaní a prevzatí tovaru, alebo servisného úkonu kupujúcim,  alebo súčasne s takýmto odovzdaním.
3.2 Dátum splatnosti faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. Faktúra musí byť Dodávateľom odovzdaná alebo doručená na adresu Odberateľa. Ak sa faktúra zasiela Odberateľovi poštou, ako obyčajná nedoporučená zásielka, považuje sa za deň doručenia 8. pracovný deň, odo dňa vystavenia faktúry. Odberateľ je povinný uhradiť celkovú sumu faktúry v lehote splatnosti faktúry, tak, aby najneskôr v deň splatnosti faktúry boli finančné prostriedky už pripísané na účte Dodávateľa. Odberateľ je povinný každú platbu identifikovať variabilným symbolom, uvedeným na faktúre. Ak Odberateľ neuhradí ktorúkoľvek faktúru Dodávateľa v lehote jej splatnosti, nie je Dodávateľ v omeškaní s ktoroukoľvek dodávkou Tovaru Odberateľovi.
3.3 Spoločnosť SEGAFREDO ZANETTI je v odôvodnených prípadoch oprávnená pred dodaním tovaru alebo vykonaním servisného úkonu požadovať zálohu na kúpnu cenu za objednaný tovar alebo na náklady servisného úkonu, a to až do výšky kúpnej ceny za objednaný tovar alebo ceny servisného úkonu.
3.4 Spoločnosť SEGAFREDO ZANETTI je v oprávnená pri dodaní tovaru alebo vykonaní servisného úkonu požadovať hotovostné zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar alebo nákladov servisného úkonu.

4. Sankcie
Pre prípad omeškania Odberateľa s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti sa stanovuje dohodou strán povinnosť Odberateľa uhradiť Dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej čiastky, počnúc dňom nasledujúcim po termíne splatnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. Základom pre výpočet úrokov z omeškania je Kúpna cena vrátane DPH. Omeškanie Odberateľa s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti alebo zálohy na Kúpnu cenu dlhšie ako 7 kalendárnych dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Dodávateľ je oprávnený, nie však povinný, zaúčtovať platby Odberateľa najskôr na príslušenstvo pohľadávky, prípadné nároky Dodávateľa z náhrad škôd, a potom na jednotlivú istinu pohľadávky.

5. Reklamačné podmienky
5.1 Dodávateľ zodpovedá za vady podľa ust. § 422 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Dodávateľ dodáva Tovar so zostávajúcou dobou upotrebiteľnosti alebo použiteľnosti alebo odporúčanej spotreby (záručná doba) vo výške minimálne 1/3 tejto doby určenej výrobcom Tovaru. Pri nižšej zostávajúcej záručnej dobe v čase dodania Tovar, je povinný Dodávateľ poskytnúť Odberateľovi na požiadanie primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo prevziať nepredaný Tovar späť. Tento nárok si musí Odberateľ u Dodávateľa uplatniť písomne ​​najneskôr nasledujúci pracovný deň po prevzatí Tovaru. Reklamáciu na dodané množstvo je nutné uplatniť u Dodávateľa najneskôr pri odovzdaní Tovaru. Reklamácia kvalitatívnych chýb Tovaru musí Odberateľ písomne ​​uplatniť bezodkladne po zistení závad. Súčasne musí byť predložený doklad o nákupe tovaru, ktorého sa reklamácia týka a fotodokumentácia predmetnej závady. Pre uznanie týchto reklamácií je rozhodujúce stanovisko výrobcu Tovaru. Pri Tovare vyžadujúceho zvláštny technologický postup pre jeho skladovanie a predaj (napr. Dodržanie minimálnych teplôt) je Dodávateľ oprávnený kontrolovať u Odberateľa dodržanie týchto postupov. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté nesprávnym skladovaním. Uznané reklamácie sú zo strany Dodávateľa riešené prednostne výmenou za Tovar bez vád, prípadne dobropisom a vrátením peňazí.
5.2 Spoločnosť SEGAFREDO ZANETTI nezodpovedá za vady oznámené po uplynutí vyššie uvedených lehôt, v takom prípade sa má za to, že spoločnosť SEGAFREDO ZANETTI dodala tovar bez závad. Spoločnosť SEGAFREDO ZANETTI tiež nezodpovedá za vady spôsobené akýmkoľvek spôsobom po prevzatí tovaru kupujúcim vonkajšími udalosťami nezávislými od spoločnosti SEGAFREDO ZANETTI, alebo akoukoľvek treťou osobou.
5.3 Záruka sa nevzťahuje na :
- vady spôsobené vis maior, ktoré spoločnosť SEGAFREDO ZANETTI nespôsobila a ani za ne nezodpovedá, rovnako ako náhodne vzniknuté vady (napr. elektrický skrat, poškodenie vodou alebo ohňom, výbuchom, pádom a pod.),
- vady, o ktorých kupujúci v čase prevzatia dodávky vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť,
- vady spôsobené násilným poškodením a/alebo neoprávneným zásahom kupujúceho alebo tretích osôb,
- vady spôsobené umiestnením na nevhodnom mieste (napr. vysoká teplota okolitého prostredia, vysoká vlhkosť vzduchu, korozívne prostredie, vyšší výskyt prachu),
- vady spôsobené pripojením na nesprávny zdroj napätia,
- vady spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu a údržbu,
- porušenie vlastných inštalácií a zariadení kupujúceho (prívod elektrického prúdu a pod.),
- vady spôsobené po odovzdaní tovaru kupujúcemu akýmkoľvek spôsobom inou osobou,
- vady spôsobené nedodržaním podmienok uvedených na obale tovaru, alebo v príbalových letákoch, alebo spôsobené nedodržaním pokynov spoločnosti SEGAFREDO ZANETTI na nakladanie s tovarom v záujme bezpečnosti a kvality zo strany kupujúceho alebo akejkoľvek tretej osoby, ktorá nakladala s tovarom.
Ďalej spoločnosť SEGAFREDO ZANETTI vylučuje záruku pre škody, ktoré vznikli opotrebovaním, zničením, poškodením, spotrebou, oderom, zužitkovaním k tomu určených materiálov. 

6. Doručovanie
Odberateľ zasiela písomnosti Dodávateľovi na adresu: SEGAFREDO ZANETTI SR spol. s r.o., so sídlom Trnavská 50, 821 02 Bratislava a Dodávateľ zasiela písomnosti Odberateľovi na adresu uvedenú v zmluve, alebo objednávke Odberateľa a alebo na inú adresu, ktorú mu Odberateľ oznámil. Za deň doručenia pri doručovaní písomností Odberateľmi sa považuje:
a )tretí deň po odoslaní zásielky, ak nie je preukázané inak
b) deň odmietnutia prevzatia zásielky Odberateľom
c) posledný deň úložnej lehoty, ak si nevyzdvihne Odberateľ zásielku aj napriek oznámeniu poštového úradu, aj keď sa Odberateľ o uložení nedozvedel
d) deň, keď Dodávateľ bol upovedomený o tom, že sa zásielku Odberateľmi nepodarilo doručiť z dôvodu, že sa na svoje adrese určenej na doručovanie písomností nezdržuje.

7. Riešenie konania- rozhodcovská doložka.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky spory vznikajúce zo Zmluvy a v súvislosti s ňou budú prerokované a rozhodované v rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave (ďalej len "rozhodcovský súd") podľa jeho vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto rozhodcovského súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. V rozhodcovskom konaní rozhodne jediný rozhodca, ktorý bude ustanovený Dodávateľom. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že návrh na začatie rozhodcovského konania (žaloba) sa podáva na adresu sídla rozhodcovského súdu. Poplatok za rozhodcovské konanie bude vo výške stanovenej sadzobníkom rozhodcovského súdu. Rozhodcovské konanie je iba písomné, rozhodcovský rozsudok nemusí obsahovať odôvodnenie. 

8. Záverečné dojednania
Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť, zmeniť alebo upraviť tieto VOP. V prípade, že niektoré ustanovenie VOP alebo písomnej zmluvy sa stane neplatným, či neúčinným, nebude týmto v ostatným dotknutá platnosť, účinnosť VOP. Odberateľ svojím podpisom VOP a / alebo Zmluvy potvrdzuje, že s VOP súhlasí, že sú jasné, zrozumiteľné a určité. Odberateľ je povinný oznámiť Dodávateľovi písomne zmenu svojich identifikačných údajov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou zmluvy spolu s najbližšou nasledujúcou Objednávkou, najneskôr však do 10 kalendárnych dní odo dňa účinnosti takejto zmeny. Jedná sa najmä o zmenu mena a priezviska, alebo obchodného mena / názvu, právnej formy, sídla / miesta podnikania alebo bydliska, IČO, DIČ, zmenu konajúcich osôb, telefónnych čísel. V prípade nesplnenia tejto povinnosti Odberateľ zodpovedá za škodu vzniknutú z tohto dôvodu Dodávateľovi.

9. Ochrana osobných údajov, informácie poskytované subjektom údajov
Osobné údaje Odberateľa (fyzických osôb) sú spracovávané v súlade s nariadením (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej tiež "Všeobecné nariadenie" alebo "GDPR"). Subjekty údajov, tj. Odberatelia - fyzické osoby majú právo na informácie od správcu podľa čl. 13 Všeobecného nariadenia v čase získania osobných údajov. Týmto Dodávateľ čoby správca osobných údajov v zmysle Všeobecného nariadenia tak robí a poskytuje nasledujúce informácie:
9.1 Informácie o správcovi a základné pojmy
Správcom osobných údajov je spol. SEGAFREDO ZANETTI SR spol. s r.o., ktorý spracováva osobné údaje dotknutých osôb - zákazníkov v súlade s Všeobecným nariadením.
Odberatelia - fyzické osoby sú tzv. Dotknuté osoby. Subjektom údajov nie je právnická osoba. Údaje vzťahujúce sa k právnickej osobe nie sú osobnými údajmi, okrem kontaktných údajov fyzických osôb u právnickej osoby. Kontaktné údaje správcu: SEGAFREDO ZANETTI SR spol. s r.o., so sídlom Trnavská 50, 821 02 Bratislava, Slovensko, emailový kontakt: info@segafredo-zanetti.sk
Osobné údaje sú Všeobecným nariadením definované ako všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ( "subjekt údajov"), identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napr. Meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
Spracovaním sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbory osobných údajov, ktorý je vykonávaný pomocou alebo bez automatizovanými, ako je napr. Zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, používanie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovaní, obmedzenia, vymazanie alebo zničenie.
9.2 Rozsah spracúvaných osobných údajov
Osobné údaje dotknutých osôb (odberateľ - fyzických osôb), ktoré správca spracováva, akú nasledujúce: meno, priezvisko, adresa, IČO, DIČ, dátum narodenia, e-mail, telefón.
9.3 Účel spracovania, právny titul, doba a spôsob spracovania
Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje dotknutých osôb:
a) Na účely plnenia uzatvorenej kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely nemôže správca tovar dodať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebuje správcu súhlas dotknutých osôb.
Osobné údaje spracúvané z tohto titulu správca spracováva po dobu 5 rokov od dodania tovaru, pre prípad riešenie reklamácií a prípadných súdnych sporov z titulu plnenia kúpnej zmluvy.
b) Na účely plnenia právnej povinnosti. Fakturačné údaje odberateľa zostávajú v databáze v podobe faktúr aj potom, čo subjekt údajov prípadne zruší svoju registráciu v databáze Dodávateľa. Faktúry vystavené Dodávateľom sú v súlade s § 76 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie faktúr sú po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy archivované aj kúpnej zmluvy uzatvorenej s Odberateľom.
Osobné údaje pre tieto účely uvedené v bodoch z titulu plnenia zmluvy a plnenia právnej povinnosti správcu sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto účelov a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované.
c) Na základe súhlasu dotknutých osôb a to za účelom zasielania marketingových oznámení, newsletterov apod. Tento súhlas udeľuje subjekt formou samostatného dokumentu. Takýto súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Osobné údaje spracované na základe súhlasu dotknutých osôb sú spracovávané po dobu, na ktorý bol súhlas udelený, popr. do dňa, než bol súhlas so spracovaním osobných údajov subjektom údajov odvolaný. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované.
Správca spracováva osobné údaje automatizovane i ručne. Správca vedie evidenciu všetkých činností, a to ako ručných, tak automatizovaných, pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov.
d) Právo na výmaz
Subjekt údajov má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak správca nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov. Právo na vymazanie osobných údajov môže subjekt údajov uplatniť prostredníctvom e-mailu na elektronickú adresu správcu info@segafredo-zanetti.sk. Prípadný výmaz vykoná správca bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od prijatej žiadosti zo strany subjektu údajov.
e) Právo na obmedzenie spracovanie
Dotknutá osoba má do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracovanie, ak bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovanie alebo ak podá námietku proti ich spracovaniu, a to prostredníctvom e-mailu na elektronickú adresu správcu info@segafredo-zanetti.sk
f) Právo na oznámenia opravy, vymazania alebo obmedzenie spracovanie
Subjekt údajov má právo na oznámenia zo strany správcu v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenie spracovanie osobných údajov.
g) Právo na prenosnosť osobných údajov
Subjekt údajov má právo na prenosnosť údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať správcu o odovzdaní týchto údajov inému správcovi. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutí práv a slobôd tretích osôb, nemožno žiadosti dotknutých osôb vyhovieť.
h) Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie je potrebné vykonať výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle a to buď prostredníctvom emailu na elektronickú adresu správcu info@segafredo-zanetti.sk alebo poštou na adresu správcu uvedenú v úvode týchto obchodných podmienok.
i) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovanie
Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotklo. Správca uvádza, že nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre dotknuté osoby.
j) Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/)
k) Ochrana osobných údajov.
Správca zhromažďuje a uchováva subjektom údajov zadané osobné údaje, ako aj osobné údaje technického charakteru získané v priebehu realizácie kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronických nosičov informácií v zabezpečenej databáze. Správca chráni osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Správca prehlasuje, že podnikol všetky možné, v súčasnosti známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
V prípade zistenia akéhokoľvek závažného porušenia zabezpečenia osobných údajov je správca povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu a pokiaľ možno do 72 hodín od okamihu, keď sa o ňom dozvedel dozornému úradu a zabezpečiť primeranú nápravu.
l) Ďalšie príjemcovi osobných údajov - spracovatelia.
Správca pri plnení svojich záväzkov a povinností z kúpnych zmlúv využíva tretích subjektov a to konkrétne externých prepravných spoločností s cieľom doručenia dodávky tovaru Odberateľom. S týmito prepravnými spoločnosťami má uzavreté spracovateľskej zmluvy.
Správca môže v rámci plnenia svojich zákonných povinností poskytovať osobné údaje správnym orgánom a úradom určeným platnými právnymi predpismi. Subjekt údajov berie na vedomie, že správca môže byť povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona alebo na splnenie svojej zákonnej povinnosti (napr. V rámci súdnych či správnych konaní).
Osobné údaje nie sú predávané do zahraničia.
m) Mlčanlivosť
Správca i ďalší príjemcovia osobných údajov, ktorí budú spracovávať osobné údaje dotknutých osôb, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s dotknutou osobou. Bez súhlasu dotknutých osôb nebudú osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

10. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Dodávateľ nie je vo vzťahu k Odberateľom viazaný žiadnymi kódexami správania.
Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zabezpečuje Dodávateľ predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty, pričom sťažnosti je možné zaslať na adresu info@segafredo-zanetti.sk. Sťažnosť môže Odberateľ doručiť taktiež do sídla Dodávateľa. Informáciu o vybavení sťažnosti Odberateľa zašle Dodávateľ na adresu oznámenú Odberateľom.
Dodávateľ je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa. Odberateľ týmto na seba preberá riziko zmeny okolností v zmysle ust. § 1765 ods. 2 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka.

11. Platnosť a účinnosť
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.05.2018. Zmluvné vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti týchto VOP podmienok zostávajú v platnosti a riadia sa obchodnými podmienkami platnými v čase ich vzniku. Platné znenie VOP je k dispozícii v sídle Dodávateľa a je zverejnené na internetovej stránke: http: // www.segafredo-zanetti.sk

V  dňa 01.05.2018 , Milan Gumulák -  konateľ spoločnosti

Tento web používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookies. Potvrdením súhlasíte s použitím. v poriadku ďalšie informácie