Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky podľa ust. § 273 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. Úvodné ustanovenia, rozhodné právo a právny režim

SEGAFREDO ZANETTI SR spol. s r.o., so sídlom Trnavská 50, 821 02 Bratislava, IČO: 34151273, DIČ: 2020195705, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro vložka č. 35820/B, vydáva týmto podľa ustanovenia § 273 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník , tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP). VOP upravujú všetky vzťahy pri dodávkach Tovaru alebo vykonaní servisného úkonu Dodávateľom pre Odberateľa a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Podpisom zmluvy sa bude riadiť vzájomný záväzkový vzťah týmito VOP, ktoré sa použijú vždy, ak Zmluva alebo iné písomné dojednanie medzi Stranami neobsahuje úpravu inú. Odlišné zmluvné dojednania Zmluvných strán majú prednosť pred ustanovením VOP. Zmluvné vzťahy medzi Stranami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Odberateľom podľa týchto VOP sa rozumie osoba, ktorá s Dodávateľom neuzatvára Zmluvu ako spotrebiteľ.

2. Objednávky a dodanie tovaru alebo servisného úkonu

2.1 Objednávky tovaru alebo servisného úkonu sú záväzné pre Dodávateľa a Odberateľa, ak sú realizované Odberateľom u obchodných zástupcov Dodávateľa, telefonicky, faxom, prípadne elektronicky e-mailom. Kúpne zmluvy uzavreté na základe elektronických objednávok nie sú považované za obchod na diaľku (internetový) a platia pre ne ustanovenia týchto VOP. Dodávateľ dodá tovar podľa objednávky v požadovanom termíne, najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky Odberateľa. Dodávateľ nie je povinný objednávku Odberateľa akceptovať. Dodávateľ môže objednaný tovar zaslať aj zásielkovou službou. Ak do 5 pracovných dní nedôjde k dodaniu a prevzatiu tovaru, má sa za to, že Odberateľ a Dodávateľ neuzavreli kúpnu zmluvu. V prípade, že nedôjde k prevzatiu riadne a včas dodaného tovaru odberateľom, má dodávateľ nárok na úhradu vynaložených nákladov na dodanie tovaru.

V prípade, že hodnota objednaného tovaru je menšia ako 60 EUR bez DPH (minimálna objednávka) má Dodávateľ právo objednávku odmietnuť alebo vyúčtovať Odberateľovi za dopravu Tovaru na miesto určenia paušálnu sumu vo výške 6 EUR + DPH.

2.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Odberateľa okamihom prevzatia dodávaného tovaru od Dodávateľa na základe jednotlivej objednávky. V prípade, ak prepravu tovaru vykonáva tretia osoba, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Odberateľa potvrdením prevzatia zásielky treťou osobou. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Odberateľa zaplatením kúpnej ceny.

3. Platobné podmienky

3.1 Rozhodujúce sú platobné podmienky uvedené na faktúre za realizáciu jednotlivej dodávky alebo servisného úkonu, vystavenej spoločnosťou SEGAFREDO ZANETTI po odovzdaní a prevzatí tovaru, alebo vykonaní servisného úkonu, alebo súčasne s takýmto odovzdaním tovaru Odberateľovi a/alebo vykonaním servisného úkonu.

3.2 Dátum splatnosti faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. Faktúru zasiela Dodávateľ elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú Odberateľom. Ak sa faktúra zasiela Odberateľovi poštou, ako obyčajná nedoporučená zásielka, považuje sa za deň jej doručenia najneskôr 8. pracovný deň odo dňa zaslania faktúry. Odberateľ je povinný uhradiť celkovú fakturovanú sumu v lehote splatnosti faktúry tak, aby najneskôr v deň splatnosti faktúry boli finančné prostriedky už pripísané na účet Dodávateľa uvedený vo faktúre. Odberateľ je povinný každú platbu identifikovať variabilným symbolom uvedeným na faktúre. Ak Odberateľ neuhradí ktorúkoľvek faktúru Dodávateľa v lehote jej splatnosti, nie je Dodávateľ v omeškaní s ktoroukoľvek dodávkou Tovaru Odberateľovi.

3.3 Spoločnosť SEGAFREDO ZANETTI je v odôvodnených prípadoch oprávnená pred dodaním tovaru alebo vykonaním servisného úkonu požadovať zálohu na kúpnu cenu za objednaný tovar alebo na náklady servisného úkonu, a to až do výšky kúpnej ceny za objednaný tovar alebo ceny servisného úkonu.

3.4 Spoločnosť SEGAFREDO ZANETTI je oprávnená pri dodaní tovaru alebo vykonaní servisného úkonu požadovať hotovostné zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar alebo nákladov servisného úkonu v súlade s platnými právnymi predpismi.

4. Sankcie

Pre prípad omeškania Odberateľa s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti sa stanovuje dohodou strán povinnosť Odberateľa uhradiť Dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej čiastky, počnúc dňom nasledujúcim po termíne splatnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. Základom pre výpočet úrokov z omeškania je Kúpna cena vrátane DPH. Omeškanie Odberateľa s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti alebo zálohy na Kúpnu cenu dlhšie ako 7 kalendárnych dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Dodávateľ je oprávnený, nie však povinný, zaúčtovať platby Odberateľa najskôr na príslušenstvo pohľadávky,   potom na jednotlivú istinu pohľadávky, a následne na prípadné nároky Dodávateľa z náhrad škôd,

5. Reklamačné podmienky

5.1 Dodávateľ zodpovedá za vady Tovaru podľa ust. § 422 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Dodávateľ dodáva Tovar so zostávajúcou dobou upotrebiteľnosti alebo použiteľnosti alebo odporúčanej spotreby (záručná doba) vo výške minimálne 1/3 tejto doby určenej výrobcom Tovaru. Pri nižšej zostávajúcej záručnej dobe v čase dodania Tovaru, je povinný Dodávateľ poskytnúť Odberateľovi na požiadanie primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo prevziať nepredaný Tovar späť. Tento nárok si musí Odberateľ u Dodávateľa uplatniť   písomne ​​najneskôr nasledujúci pracovný deň po prevzatí Tovaru, ak Odberateľ žiada primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo po uplynutí nižšej zostávajúcej záručnej doby, počas ktorej Odberateľ nepredal Tovar, ak Odberateľ požaduje vrátenie Tovaru Reklamáciu na dodané množstvo Tovaru je nutné uplatniť u Dodávateľa najneskôr pri dodaní Tovaru. Reklamáciu vád Tovaru musí Odberateľ písomne ​​uplatniť bezodkladne po ich zistení . Súčasne musí byť predložený doklad o nákupe Tovaru, ktorého sa reklamácia týka a prípadne tiež fotodokumentácia predmetnej vady Tovaru. Pre uznanie týchto reklamácií je rozhodujúce stanovisko výrobcu Tovaru. Pri Tovare, ktorý si vyžaduje zvláštny technologický postup pre jeho skladovanie a predaj (napr. Dodržanie minimálnych teplôt) je Dodávateľ oprávnený kontrolovať u Odberateľa dodržanie týchto postupov. Záruka sa nevzťahuje na vady Tovaru vzniknuté nesprávnym skladovaním. Uznané reklamácie sú zo strany Dodávateľa riešené prednostne dodaním náhradného Tovaru za vadný Tovar a ak to nie je možné vrátením kúpnej ceny vadného Tovaru Odberateľovi za predpokladu, že tento Tovar bude vrátený Dodávateľovi.

5.2 Spoločnosť SEGAFREDO ZANETTI nezodpovedá za vady oznámené po uplynutí vyššie uvedených lehôt, v takom prípade sa má za to, že spoločnosť SEGAFREDO ZANETTI dodala tovar bez vád. Spoločnosť SEGAFREDO ZANETTI tiež nezodpovedá za vady spôsobené akýmkoľvek spôsobom po prevzatí tovaru Odberateľom, vonkajšími udalosťami nezávislými od spoločnosti SEGAFREDO ZANETTI, alebo akoukoľvek treťou osobou.

5.3 Záruka sa nevzťahuje na :

- vady spôsobené vis maior, ktoré spoločnosť SEGAFREDO ZANETTI nespôsobila a ani za ne nezodpovedá, rovnako ako na náhodne vzniknuté vady (napr. elektrický skrat, poškodenie vodou alebo ohňom, výbuchom, pádom a pod.),

- vady, o ktorých Odberateľ   v čase prevzatia dodávky vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť,

- vady spôsobené násilným poškodením a/alebo neoprávneným zásahom Odberateľa alebo tretích osôb,

- vady spôsobené umiestnením na nevhodnom mieste (napr. vysoká teplota okolitého prostredia, vysoká vlhkosť vzduchu, korozívne prostredie, vyšší výskyt prachu),

- vady spôsobené pripojením na nesprávny zdroj napätia,

- vady spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu a údržbu,

- porušenie vlastných inštalácií a zariadení Odberateľa (prívod elektrického prúdu a pod.),

- vady spôsobené po odovzdaní tovaru Odberateľovi akýmkoľvek spôsobom inou osobou,

- vady spôsobené nedodržaním podmienok uvedených na obale tovaru, alebo v príbalových letákoch, alebo spôsobené nedodržaním pokynov spoločnosti SEGAFREDO ZANETTI na nakladanie s tovarom v záujme bezpečnosti a kvality zo strany kupujúceho alebo akejkoľvek tretej osoby, ktorá nakladala s tovarom,

- vady vzniknuté v dôsledku nesprávneho skladovania Tovaru.

Ďalej spoločnosť SEGAFREDO ZANETTI vylučuje záruku za vady Tovaru, ktoré vznikli v dôsledku jeho opotrebovania, zničenia, poškodenia, spotrebovania, oderom, zužitkovaním k tomu určených materiálov. 

6. Doručovanie

Odberateľ zasiela písomnosti Dodávateľovi na adresu: SEGAFREDO ZANETTI SR spol. s r.o., so sídlom Trnavská 50, 821 02 Bratislava a Dodávateľ zasiela písomnosti Odberateľovi na adresu uvedenú v zmluve, alebo objednávke Odberateľa a alebo na inú adresu, ktorú mu Odberateľ oznámil. Za deň doručenia pri doručovaní písomností okrem doručovania faktúr Odberateľovi sa považuje: a) tretí deň po odoslaní zásielky, ak nie je preukázané inak b) deň odmietnutia prevzatia zásielky Odberateľom c) posledný deň úložnej lehoty, ak si nevyzdvihne Odberateľ zásielku aj napriek oznámeniu poštového úradu, aj keď sa Odberateľ o uložení nedozvedel d) deň, keď Dodávateľ bol upovedomený o tom, že sa zásielku Odberateľovi nepodarilo doručiť z dôvodu, že sa na adrese určenej na doručovanie písomností nezdržuje.

7. Riešenie konania- rozhodcovská doložka.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky spory vznikajúce zo Zmluvy a v súvislosti s ňou budú prerokované a rozhodované v rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave (ďalej len "rozhodcovský súd") podľa jeho vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto rozhodcovského súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. V rozhodcovskom konaní rozhodne jediný rozhodca, ktorý bude ustanovený Dodávateľom. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že návrh na začatie rozhodcovského konania (žaloba) sa podáva na adresu sídla rozhodcovského súdu. Poplatok za rozhodcovské konanie bude vo výške stanovenej sadzobníkom rozhodcovského súdu. Rozhodcovské konanie je iba písomné, rozhodcovský rozsudok nemusí obsahovať odôvodnenie. 

 

8. Záverečné dojednania

Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť, zmeniť alebo upraviť tieto VOP. V prípade, že niektoré ustanovenia VOP alebo písomnej zmluvy sa stane neplatným, či neúčinným, nebude týmto dotknutá platnosť, účinnosť ostatných ustanovení VOP. Odberateľ svojím podpisom VOP a / alebo Zmluvy potvrdzuje, že s VOP súhlasí, že sú jasné, zrozumiteľné a určité. Odberateľ je povinný oznámiť Dodávateľovi písomne zmenu svojich identifikačných údajov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou zmluvy spolu s najbližšou nasledujúcou Objednávkou, najneskôr však do 10 kalendárnych dní odo dňa účinnosti takejto zmeny. Jedná sa najmä o zmenu mena a priezviska, alebo obchodného mena / názvu, právnej formy, sídla / miesta podnikania alebo bydliska, IČO, DIČ, zmenu konajúcich osôb, telefónnych čísel. V prípade nesplnenia tejto povinnosti Odberateľ zodpovedá za škodu vzniknutú z tohto dôvodu Dodávateľovi.

9. Ochrana osobných údajov, informácie poskytované dotknutým osobám

Osobné údaje Odberateľov (dotknutých osôb) sú spracovávané v súlade s nariadením (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej tiež "Všeobecné nariadenie" alebo "GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov"). Dotknuté osoby, t.j. Odberatelia - fyzické osoby majú právo na informácie od prevádzkovateľa, ktorým je Dodávateľ, podľa čl. 13 Všeobecného nariadenia a podľa § 19 zákona o ochrane osobných údajov v čase získavania osobných údajov. Týmto Dodávateľ čoby prevádzkovateľ v zmysle Všeobecného nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov tak robí a poskytuje Odberateľovi predovšetkým nasledujúce informácie:

9.1 Informačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa a základné pojmy

Prevádzkovateľom je spol. SEGAFREDO ZANETTI SR spol. s r.o., ktorý získava osobné údaje dotknutých osôb - Odberateľov v súlade s Všeobecným nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov. Údaje vzťahujúce sa k právnickej osobe nie sú osobnými údajmi, okrem kontaktných údajov fyzických osôb tejto právnickej osoby.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: SEGAFREDO ZANETTI SR spol. s r.o., so sídlom Trnavská 50, 821 02 Bratislava, Slovensko, emailový kontakt: info@segafredo-zanetti.sk

Osobné údaje sú definované ako akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ( "dotknutá osoba"); identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracovaním osobných údajov sa rozumie spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie  bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 

9.2 Účel spracovania, právny základ, doba spracovania

Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje dotknutých osôb: a) Na účely uzatvorenia a plnenia z kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely nemôže prevádzkovateľ (Dodávateľ) tovar dodať.

Osobné údaje spracúvané z tohto titulu Dodávateľ spracováva po dobu 10 rokov od dodania tovaru, pre prípad riešenia reklamácií a prípadných súdnych sporov z titulu plnenia kúpnej zmluvy.

b) Na účely plnenia právnej povinnosti podľa príslušných právnych predpisov. Fakturačné údaje Odberateľa zostávajú v databáze v podobe faktúr aj potom, čo Odberateľ prípadne zruší svoju registráciu v databáze Dodávateľa. Faktúry vystavené Dodávateľom sú v súlade s § 76 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie faktúr sú po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy archivované aj kúpne zmluvy uzatvorené s Odberateľom. Osobné údaje pre tieto účely uvedené v bodoch z titulu plnenia zmluvy a plnenia právnej povinnosti Prevádzkovateľa sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto účelov a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. c) Na základe súhlasu dotknutých osôb a to za účelom zasielania marketingových oznámení, newsletterov apod. Tento súhlas udeľuje Odberateľ formou samostatného dokumentu. Takýto súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Osobné údaje spracované na základe súhlasu dotknutých osôb sú spracovávané po dobu, na ktorý bol súhlas udelený, popr. do dňa, než bol súhlas so spracovaním osobných údajov subjektom údajov odvolaný. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje automatizovane i ručne. Prevádzkovateľ vedie evidenciu všetkých činností, a to ako ručných, tak automatizovaných, pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov.

Právo na výmaz: Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak prevádzkovateľ nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov. Ďalšie dôvody, kedy je dotknutá osoba oprávnená žiadať výmaz osobných údajov od prevádzkovateľa sú upravené v § 23 Zákona o ochrane osobných údajov. Právo na vymazanie osobných údajov môže dotknutá osoba uplatniť prostredníctvom e-mailu na elektronickú adresu prevádzkovateľa info@segafredo-zanetti.sk. Prípadný výmaz vykoná prevádzkovateľ bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od prijatej žiadosti zo strany dotknutej osoby.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, ak bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovanie alebo ak podá námietku proti ich spracovaniu, a to prostredníctvom e-mailu na elektronickú adresu správcu info@segafredo-zanetti.sk. Ďalšie dôvody, kedy je dotknutá osoba oprávnená žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú upravené v § 24 Zákona o ochrane osobných údajov. Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, t.z. právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia podmienok uvedených v § 26 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov. Výkon tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva tretích osôb

Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov: Súhlas so spracovaním osobných údajov má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie je potrebné vykonať výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle a to buď prostredníctvom emailu na elektronickú adresu správcu info@segafredo-zanetti.sk alebo poštou na adresu správcu uvedenú v úvode týchto obchodných podmienok.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia prevádzkovateľa založeného výhradne na automatizovanom spracovaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré by pre neho malo právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobným spôsobom významne ovplyvňujú. Dodávateľ uvádza, že nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre dotknuté osoby.

Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/) Ochrana osobných údajov: Prevádzkovateľ zhromažďuje a uchováva dotknutou osobou zadané osobné údaje, ako aj osobné údaje technického charakteru získané v priebehu realizácie kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronických nosičov. Prevádzkovateľ chráni osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prevádzkovateľ prehlasuje, že podnikol všetky možné, v súčasnosti známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. V prípade zistenia akéhokoľvek závažného porušenia zabezpečenia osobných údajov je prevádzkovateľ povinný nahlásiť túto skutočnosť do 72 hodín od okamihu, keď sa o ňom dozvedel, dozornému orgánu (úradu) a zabezpečiť primeranú nápravu.

Ďalší príjemcovia osobných údajov - spracovatelia: Prevádzkovateľ pri plnení svojich záväzkov a povinností z kúpnych zmlúv využíva tretie subjekty, a to konkrétne externé prepravné spoločnosti, s cieľom doručenia tovaru Odberateľom. S týmito prepravnými spoločnosťami má uzavreté spracovateľské zmluvy. Prevádzkovateľ môže v rámci plnenia svojich zákonných povinností poskytovať osobné údaje správnym orgánom a úradom určeným platnými právnymi predpismi. Odberatelia berú na vedomie, že Dodávateľ môže byť povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona alebo na splnenie svojej zákonnej povinnosti tretím osobám (napr. v rámci súdnych či správnych konaní). Osobné údaje nie sú prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

Mlčanlivosť: Prevádzkovateľ i ďalší príjemcovia osobných údajov, ktorí budú spracovávať osobné údaje dotknutých osôb, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s dotknutou osobou. Bez súhlasu dotknutých osôb nebudú osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

10. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 

Dodávateľ nie je vo vzťahu k Odberateľom viazaný žiadnymi kódexami správania. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zabezpečuje Dodávateľ predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty, pričom sťažnosti je možné zaslať na adresu info@segafredo-zanetti.sk. Sťažnosť môže Odberateľ doručiť taktiež do sídla Dodávateľa. Informáciu o vybavení sťažnosti Odberateľa zašle Dodávateľ na adresu oznámenú Odberateľom. Dodávateľ je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný okresný úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

11. Platnosť a účinnosť

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.07.2019. Zmluvné vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti týchto VOP podmienok zostávajú v platnosti a riadia sa obchodnými podmienkami platnými v čase ich vzniku. Platné znenie VOP je k dispozícii v sídle Dodávateľa a je zverejnené na internetovej stránke: http: // www.segafredo-zanetti.sk


V Bratislave, dňa 01.07. 2019, Ing. Soňa Lejtrichová, prokuristka spoločnosti

 

 

Tento web používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookies. Potvrdením súhlasíte s použitím. v poriadku ďalšie informácie